Rrjetet Sociale të E baa

Përmbledhje e Politikës së Privatësisë së E BAA

Në E BAA klientët tanë janë numër një! Kjo është arsyeja pse gjithçka që bëjmë është e fokusuar në ofrimin e shërbimit të duhur ndaj konsumatorit.

Në përgjigje të Rregullores së Përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave (RPMD), që hyn në fuqi në Bashkimin Evropian më 25 Maj 2018, ne kemi filluar të përditësojmë Kushtet e Shërbimit dhe Politikën e Privatësisë. Megjithëse kjo rregullore kërkon zbatim vetëm për qytetarët në Bashkimin Evropian, ne kemi filluar t’i aplikojmë këto përditësime në nivel global duke përfshirë Kosovën, Shqipërinë, dhe Maqedoninë.

Ne jemi të përkushtuar të respektojmë dhe mbrojmë privatësinë tuaj. Çfarëdo pyetje që keni në lidhje me Politikat e Privatësisë ju lutem na kontaktoni.

Këto politika që rregullojnë procedurat dhe masat e sigurisë për mbledhjen e të dhënave janë në përputhje me Ligjin e aplikueshëm për mbrojtjen e të dhënave.

Duke përdorur apo shfrytëzuar shërbimet tona apo duke u regjistruar për të krijuar një llogari të re, ju pranoni dhe pajtoheni me kushtet dhe termat e kësaj Politike të Privatësisë, njëkohësisht autorizoni E BAA që të bëjë mbledhjen, përpunimin, përdorimin, transferimin, shpalosjen, ruajtjen dhe mbrojtjen e të dhënave tuaja personale siç specifikohet në këtë Politikë të Privatësisë dhe ligjet në fuqi. Nëse ju nuk na jepni apo siguroni informacionin që kërkojmë, ne mund të mos jemi në gjendje të ofrojmë të gjitha shërbimet tona për ju.

Çfarë përfshinë politika jonë e Privatësisë?
Politika jonë fokusohet në informacionin që ju identifikon juve. Ne mund të mbledhim të dhënat dhe informatat tuaja personale në rastet kur:
Shfrytëzoni shërbimet tona;
Regjistroheni për hapje të llogarisë tek ne;
Përditësoni apo shtoni të dhënat personale në llogarinë tuaj;
Korrespodoni me ne në lidhje me shërbimet tona dhe;
Rastet tjera mund të jenë të specifikuara si më poshtë në këtë Politikë të Privatësisë.

Cili është zotimi ynë për Llogaridhënien?
Ne kërkojmë nga bashkëpunëtorët tanë, partnerët e biznesit dhe ofruesit e shërbimeve që të menaxhojnë informacionet e tyre personale si duhet.
Ne kemi caktuar një ekip të bashkëpunëtorëve të trajnuar të cilët janë përgjegjës për të ndihmuar në sigurimin e pajtueshmërisë me këtë Politikë. Ne kërkojmë nga të gjithë ata që menaxhojnë informatat personale të klientëve për ta bërë këtë në mënyrë të duhur dhe në përputhje me politikat tona.

Çfarë lloj informacioni mbledhim?
Ne mbledhim informacion për të ofruar produktet dhe shërbimet që kërkojmë dhe për të ndihmuar në përmirësimin e përvojës suaj të blerjes. Informatat identifikuese siç janë: Emri dhe Mbiemri, Adresa, Numri i Telefonit, Fjalëkalimi apo E-mail Adresa, kur regjistroheni për një llogari.

Përmbajtje tjetër që ju gjeneroni apo që është e ndërlidhur me llogarinë tuaj (siç është shtimi i një artikulli në shportë).
Informacionet e adresës se dërgesës apo adresës së faturimit dhe informacione të tjera të përdorura nga ju për të blerë ndonjë produkt apo shërbim.
Në disa raste, kur ju përdorni shërbimet tona, ju mund të ofroni informata personale siç mund të jenë: mosha, gjinia, interesat dhe preferencat tuaja.
Informata shtesë që kërkohen apo autorizohen nga ligjet e aplikueshme për të mbledhur dhe të procesuar me qëllim indentifikimin dhe verifikimin e informacionit që kemi mbledhur nga ju..

Të Dhënat Automatike
Informata automatike janë ato që vijnë nga ndërveprimi juaj me shërbime tona, kur shfrytëzoni shërbimet tona, regjistroheni për një llogari, përditësoni apo shtoni informata në llogarinë tonë. Ne përdorim këto mjete për të siguruar një eksperiencë të vazhdueshme dhe më të personalizuar për blerjet tuaja.

Të Dhënat nga Burime të Tjera
Ne mund të plotësojmë të dhënat personale që ne mbledhim me informacione nga palët e treta dhe të shtojmë atë në informacionin e llogarisë suaj. Për shembull, ne mund të mbledhim dhe të përdorim informacione demografike që janë publikisht në dispozicion, siç lejohet nga ligjet e aplikueshme.
Personalizimi nëpër pajisje të ndryshme. Informatat mbi pajisjen kur vizitoni faqen tonë ose përdorni aplikacionet tona. Faqet e webit na lejojnë të dimë nëse u vizitua një faqe, u hap një e-mail, ose u shikua parulla ad.
Të dhënat nga web faqet e palëve të treta - Ne përdorim informata te përshkruara në këtë politikë të privatësisë për të na ndihmuar të shfaqim reklama më relevante për juve, të masim efektivitetin e tyre dhe të njohim pajisjet e juaja që të ju shërbejmë reklama. Kur ju i vizitoni web faqet e palëve të treta te cilët janë pjesë e platformë së E baa, ne mund të pranojmë të dhëna të përdorimit.

Të Dhënat duke përdorur Cookies
Cookies standard që vendoset në kompjuterin apo pajisjen e juaj - Ne mund të përdorim cookies apo teknologjitë e ngjajshme për mbledhjen e informatave në lidhje me faqet që ju shikoni, linqet që ju klikoni, dhe veprimet e tjera që ju ndërmerrni në shërbimet tona, brenda reklamave tona apo përmbajtjes së emailit në menyrë që të ofrojmë shërbime sa më relevante. Edhe pse shumica e shfletuesve te internetit i pranojnë automatikisht cookies, ato gjithashtu ofrojnë mundësi te pranimit, lajmërimit apo refuzimit te tyre në momentin që tentohet vendosja e tyre në kompjuter apo pajisje. Gjithsesi një pjesë e shërbimeve tona mund të mos funksionoj si duhet nëse ju i refuzoni cookies. Kur shfletuesi i juaj i internetit e lejon vendosjen e cookies, ne i përdorim edhe cookies për mirëmbajtje të sesionit edhe cookies të vazhdueshme në menyrë që të kuptojmë më mirë se si ndërveproni me shërbimet tona si: ofrimin e sigurisë së llogarisë, personalizimin e përmbajtjes që ju shfaqim përfshirë reklamat apo ruajtjen e preferencave të juaja.

Te dhënat për Procesim të Pagesave
Ne nuk i mbledhim, ruajmë apo procedojmë të dhënat e kartelave bankare me të cilat mund të kryhet pagesa. Në raste kur procesimi i pagesave kryhet nga palët e treta (banka), aplikohen kushtet dhe politikat e palëve te treta (bankave).

Si i përdorim informacionet tuaja personale?
Ne përdorim informacionin tuaj personal për t'ju ofruar produkte dhe shërbime, të tilla si të përmbushni kërkesat tuaja për produkte ose të na ndihmoni të personalizoni ofertat tona për ju. Ne gjithashtu përdorim informacionin tuaj personal për të mbështetur funksionet tona të biznesit, siç janë parandalimi i mashtrimit, marketingu dhe funksionet ligjore.
Si i ndajmë informacionet tuaja personale jashtë E BAA?
Ne nuk do të shesim ose marrim me qira informacionin tuaj personal. Ne mund të ndajmë të dhënat tuaja personale në rrethana të kufizuara, të tilla si për të kryer biznesin tonë, kur kërkohet ligjërisht, ose me pëlqimin tuaj.

Ofruesit e Shërbimeve
Ne ndajmë informacione personale për ju me ofruesit e shërbimeve që ndihmojnë me aktivitetet tona të biznesit, shitësit e faturimit dhe rimbursimit, përpunuesit e kartave të pagesave dhe kompanitë që na ndihmojnë të përmirësojmë produktet dhe shërbimet tona. Ne kërkojmë nga pala e tretë të mbajnë të dhënat tuaja personale të sigurta. Ne nuk lejojmë ofruesit tanë të shërbimeve të përdorin ose të ndajnë informatat tuaja personale për ndonjë qëllim tjetër përveç ofrimit të shërbimeve në emër tonë.

Kërkesat Ligjore dhe Mbrojtja e Kompanisë sonë dhe të tjerëve
Ne mund të ndajmë të dhënat tuaja personale në rrethana të tjera të veçanta, të cilat përfshijnë situata kur ndarja është e kërkuar me ligj ose ne besojmë se ndarja do të ndihmoj për të mbrojtur sigurinë, pronën ose të drejtat e E BAA , klientëve tanë, bashkëpunëtorëve tanë ose personave të tjerë.

Mbrojtja e shëndetit ose sigurisë së konsumatorëve;
Adresimi i krimeve të kryera në pronën e E BAA
Identifikimi dhe adresimi i mashtrimit ose rrezikut financiar;
Sigurimi i informacionit personal nga kamerat tek zbatimi i ligjit me kërkesën e tyre me shkrim;
Duke iu përgjigjur një urdhri kërkimi ose ndonjë kërkese tjetër të vlefshme ligjore; dhe
Përgjigja ndaj një organi hetues në rast të shkeljes së një marrëveshjeje ose shkelje të ligjit.

Transferi i Biznesit
Në rast se të gjitha ose një pjesë e biznesit tonë është shkrirë, shitur ose riorganizuar (duke përfshirë transferat e bëra si pjesë e procedurës së falimentimit apo falimentimit), të dhënat personale për ju mund të ndahen me biznesin pasardhës. Ne do të përdorim masa të arsyeshme për të ndihmuar që çdo pasues të trajtoj informacionin tuaj në përputhje me këtë Politikë.

Me pëlqimin tuaj
Në çdo rrethanë të ndryshme nga ato të përshkruara më lart, ne do të kërkojmë miratimin tuaj afirmativ para se të ndajmë informacionet tuaja personale jashtë kompanisë sonë dhe ne gjithashtu nuk do të shesim ose marrim me qira informacionin tuaj personal.

Cilat janë Zgjedhjet tuaja?
Ju keni zgjedhje për mënyrat e ndryshme që mbledhim, përdorim dhe ndajmë informacionet tuaja personale.
Ne mund t'ju dërgojmë komunikime marketingu. Ne gjithashtu personalizojmë përvojën tuaj në faqet tona dhe shërbimet e lëvizshme duke ju shfaqur reklama nga E BAA ose partnerët tanë reklamues që janë përshtatur për interesat tuaja. Mëso më shumë rreth reklamave të bazuara në interesa, duke përfshirë mënyrën e zgjedhjes. Disa nga shërbimet tona mobile përdorin informacionin e vendndodhjes së pajisjes suaj. Mund t'i rregulloni cilësimet e pajisjes suaj celulare në çdo kohë për të kontrolluar nëse pajisja juaj komunikon informacionin dhe vendndodhjen. Gjithashtu mund të ofrojmë kontrolle shtesë për përdorimin tonë të informacionit të vendndodhjes tënde të lëvizshme.
Ne duam t'ju ofrojmë zgjedhje për mënyrat e ndryshme që mbledhim, përdorim ose ndajmë informacionet tuaja personale. Këto zgjedhje janë përshkruar më poshtë.

Preferencat e Reklamimit të Bazuara në Interesa
Ne personalizojme përvojën tuaj në faqet tona dhe shërbimet e lëvizshme duke ju shfaqur reklama që përshtaten me interesat tuaja. Për shembull, nëse shfletoni ose blini elektronikë me ne ose në faqe të tjera, ne mund t'ju shfaqim reklama për elektronikë ndërsa vazhdoni të shfletoni internetin.
Ne ju shfaqim reklama në lidhje me E baa ose partnerët tanë reklamues.

Si mund të bëni Kontrollimin e të Dhënave tuaja??
Ju i kontrolloni te dhënat që i ndani me ne. Ne çdo kohë ju keni mundësi të vizitoni https://e-baa.com/profile.php ku do ti keni në dispozicion të gjitha të dhënat e juaja personale, mundësitë për t’i kufizuar, fshirë apo korrigjuar te dhënat, pëlqimin e dhënë, apo hequr pëlqimet paraprake ose edhe të deaktivizoni llogarinë tuaj..

Si të qaseni në të Dhënat tuaja Personale?
Ne ndërmarrim hapa të nevojshëm për të siguruar dhe garantuar se të dhënat personale që ne mbledhim janë të sakta dhe të përditësuara, dhe sigurojmë që ju të keni mundësinë e qasjes dhe korrigjimit të tyre. Ju mund të shihni, rishikoni, ndryshoni të dhënat tuaja personale duke u kyçur në llogarinë tuaj apo duke vizituar https://e-baa.com/profile.php. Ju lutemi përditësoni të dhënat tuaja personale menjëherë posa ato ndryshojnë apo janë të pa sakta.

Si mund të bëni korrigjimin e të Dhënave?
Nëse jeni regjistruar në E BAA, ne ju ofrojmë mundësi ne SSO (singleSignOn) të qaseni, korrigjoni, fshini apo modifikoni të dhënat personale që na i keni ofruar dhe që asocojnë me llogarinë tuaj.

Kundërshtimi, Kufizimi apo Tërheqja e Pëlqimit
Kur ju jeni të kyçur në llogari të E BAA, ju mund të menaxhoni konfigurimet e privatësisë dhe funksionet e llogarisë ne SSO në çdo kohë. Gjithsesi nëse ju bëni revokimin e pëlqimit tuaj për mbledhje, përdorim, procesim, transfer apo shpalosje të të dhënave tuaja personale për qëllimet e specifikuara në këtë Politikë të Privatësisë, ju mund të mos keni qasje në të gjitha shërbimet tona, dhe ne mund të mos jemi në gjendje të ju ofrojmë juve të gjitha shërbimet dhe mbështetjen që ofrohet për përdoruesit e tjerë.

Preferencat e Komunikimit
Ju keni mundësi të zgjidhni se si ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për të komunikuar me ju, për t’ju dërguar njoftime informuese dhe se si ne mund të ju dërgojmë reklama të personalizuara dhe relevante.

Ndryshimi i Pronësisë
NNë rast bashkimi, shkrirje, blerjes apo shitjes me një kompani tjetër, ne mund të ndajmë të dhënat tuaja personale me subjektin e ri të kombinuar në përputhje me standardet tona të përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë. Nëse një e gjë e tillë ndodhë, ne do të kërkojmë që subjekti i ri i kombinuar të zbatoj në përpikmëri këtë Politikë të Privatësisë në lidhje me të dhënat tuaja personale.

Si i Sigurojmë Informacionet tuaja Personale?
Ne mbrojmë të dhënat tuaja duke përdorur masa të larta teknike fizike dhe administrative të sigurisë me qëllim të minimizimit të rrezikut nga ndonjë humbje, keqpërdorim, qasje e paautorizuar, zbulim dhe ndryshim. Nëse besoni se llogaria juaj është abuzuar, ju lutemi kontaktoni menjëherë përmes e-mailit contact@e-baa.com

Praktikat e Privatësisë së Palëve të Treta
Kjo Politikë e Privatësisë adreson vetëm përpunimin, përdorimin, transferin, shpalosjen dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale që ne i mbledhim nga ju. Nëse ju shpalosni të dhënat tuaja personale me të tjerët, ose në qoftë se ju jeni drejtuar në një faqe interneti të palës së tretë, do të zbatohen politikat, praktikat dhe njoftimet e tyre të privatësisë. Ne ju inkurajojmë që para së të hyni në një transaksion apo para zbulimit të të dhënave tuaja personale me partnerin tuaj tregtar, të vlerësoni me kujdes politikat e tyre të privatësisë dhe sigurisë.

Fëmijet dhe Shërbimet tona
Fëmijët mund të hyjnë në web faqen ebaa vetëm për të shikuar produkte apo komentuar. Platforma jonë ofron vetëm pagesa përmes kartelës bankare, në këtë mënyrë përdoruesit duhet të jenë mbi moshën 18 vjeç. Në të kundërtën nën moshën 18 vjeç mund të bëjnë blerje vetëm në prani të prindit apo kujdestarit.

Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë
Ne mund ta revidojmë kohë pas kohe këtë politike të privatësisë. Versioni më i përditësuar do të rregulloj procesimin tonë të informatave tuaja personale dhe gjithmonë do të jetë në https://e-baa.com/Top/Terms#Privacy . Nëse bëjmë ndryshime në këtë politikë , që sipas vleresimit tonë është me peshë, do të ju njoftojmë përmes faqes tonë në facebook ose email.