Kthimet dhe Rimbursimet

Artikujt duhet të kthehen në paketimin e prodhuesit origjinal. Ne ju rekomandojmë që të mbani paketimin tuaj për të paktën 14 ditët e para pas blerjes.
Artikujt e kthyer duhet të jenë në përputhje me politikat tona të Kthimit:
•Artikujt duhet të kthehen të padëmtuara dhe të papërdorura, me të gjitha etiketat e bashkangjitura dhe paketimi origjinal i përfshirë (artikulli nëse është komform përshkrimit të produktit dhe ju pasi që e keni pranuar atë dëshironi që të aplikoni për kthim -kerkesa nuk aprovohet.
• Nëse një artikull ka një etiketë sigurie të E baa ose ndonjë etiketë tjetër të bashkangjitur, duhet të kthehet me etiketën në pozicionin e tij origjinal.


Çdo kthim që nuk i plotëson politikat tona nuk do të pranohet!
Të brendshmet dhe produktet e mbyllura hermetikisht nuk kthehen!

Sipas nenit 5 , paragrafi 4 nga LIGJI Nr. 06/L-034 PËR MBROJ TJEN E KONSUMATORIT

4. Konsumatori sipas paragrafit 2. dhe 3. këtij neni, mund të kërkojë kthimin e shumës së paguar vetëm nëse i kishte dhënë më parë shitësit një afat të arsyeshëm për eliminimin e të metave të mallit ose shërbimit për përmbushjen e kontratës.


Për informata më të detajuara mund të kontaktoni Shërbimin tonë të Klientit.

Përgatitni paketën tuaj me dokumentet e bashkangjitura në porosinë tuaj.

• Vendosni artikullin me të gjithë paketimin origjinal brenda kutisë së E baa dhe lini atë të hapur për korrierin për të kontrolluar përmbajtjen.
• Bashkangjitni Faturën origjinale dhe një Shënim Kthimi të nënshkruar në pjesën e jashtme të kutisë së E baa.
• Adresa për kthim: Zona Industriale Prishtinë-Fushë Kosovë P.N. Për më shumë informata kontaktoni Shërbimin tonë për Klient.

A paguhet Kthimi?
Ne nuk e mbulojmë transportin për Kthimet e Mallit. Kjo kosto duhet paguar nga ana e klientit.

LIGJI Nr. 06/L-034 PËR MBROJ TJEN E KONSUMATORIT; neni 47 Obligimet e konsumatorit në rast të tërheqjes nga kontrata;
2. Konsumatori bartë vetëm koston direkte të kthimit të mallit, përveç nëse tregtari është pajtuar t’i bartë ato kosto apo tregtari nuk e ka informuar konsumatorin se konsumatori duhet t’i bartë ato

Koha e kthimit?
Afati për kthimin e mallrave është 14 ditë nga data e pranimit.

LIGJI Nr. 06/L-034 PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT; neni 47 Obligimet e konsumatorit në rast të tërheqjes nga kontrata;
1. Përveç nëse tregtari ka ofruar të bëjë vet tërheqjen e mallit, konsumatori duhet t’i kthejë mallrat apo t’i dorëzojë te tregtari apo personi i autorizuar nga tregtari për pranimin e mallrave, pa vonesë dhe në çfarëdo rasti jo më vonë se katërmbëdhjetë (14) ditë nga dita në të cilën ai e ka komunikuar vendimin e tij për tu tërhequr nga kontrata te tregtari në përputhje me nenin 44 të këtij ligji. Afati kohor përmbushet në qoftë se konsumatori kthen prapa mallrat para skadimit të periudhës prej katërmbëdhjetë (14) ditëve.

Anulimi i porosisë mund të behet vetëm për sasi të produktit, nuk mund të behet anulimi i tërë faturës (artikujve në shportë). Nëse vendosni të anuloni total sasinë, atëherë mundësia e vetme është që ju të pranoni njëherë porosinë më pas të bëni Kthimin.

Anulim për sasi nënkupton nëse për X artikullin keni shënuar sasinë p.sh. 10 copë dhe ju dëshironi të bëni porosi vetëm për 7 copë, atëherë mjetet financiare për 3 copë do të ju kthehen në llogari bankare.

Informatë me Rëndësi:
Nëse ju është shfrytëzuar kartela bankare për të bërë blerje në E baa ju nuk mund të anuloni pagesën (porosinë) duke kontaktuar me shërbimin e klientit dhe duke e njoftuar që është bërë një blerje me kartën tuaj por nuk e keni realizuar ju, E baa sh.p.k. nuk ka informacion mbi mbajtësin e kartelës (emri mbiemri). Mjetet financiare kthehen në llogarinë tuaj bankare sipas politikave të bankës. Ju duhet të kontaktoni me bankën përkatëse për ta shprehur shqetësimin tuaj.

Nëse ju keni realizuar blerje me kartelë bankare dhe nuk dëshironi të pranoni porosinë por kërkoni që rimbursimi të ju bëhet me para cash kjo nuk lejohet sipas politikave të  E baa shpk. Rimbursimi bëhet në të njejtën mënyrë që është realizuar pagesa.